Starszy statystyk
Bydgoszcz
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk do spraw udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badan Regionalnych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
- w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznawanie zapotrzebowania, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych,
 • udostępnianie informacji statystycznych w ramach prowadzonego informatorium statystycznego,
 • uczestnictwo we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • rozpoznawanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne,
 • gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbiorów biblioteki i wydawnictw statystycznych,
 • zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • dobra znajomość MS Word oraz MS Excel,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 • znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość MS Power Point,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, ArcGIS,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. Corel Draw,
 • znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi klienta.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem "Oferta Nr 19/2018"Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
- proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2300 zł + dodatek stażowy,
- PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU,
CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
- na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w zakresie informacji wykraczających poza katalog określony w art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.), których podanie jest dobrowolne (m.in. wizerunku, danych kontaktowych: numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL, informacji o niepełnosprawności) w celu wzięcia udziału w naborze kandydatów na stanowisko starszego statystyka w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych.”,
- list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
- nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65,
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
- powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
- oferty kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe są do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Starszy statystyk

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna