Starszy specjalista
Łódź
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw kontroli
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Warunki pracy

Czynniki szczególne: zagrożenie korupcją, obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Kontakty zewnętrzne:
kilka razy dziennie: kilka razy w tygodniu: kontakty z podmiotami świadczącymi usługi geodezyjne i kartograficzne, kontakty z przedstawicielami organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz klientami Urzędu,
kilka razy w roku: kontakty z pracownikami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w celu ustalenia toku prawidłowości prowadzonych postępowań przy nietypowych sprawach
Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli w organach administracji geodezyjnej i kartograficznej (marszałka województwa/starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu)
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • przygotowywanie projektów wniosków w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które w sposób rażący naruszyły przepisy prawne obowiązujące w geodezji i kartografii w celu wszczęcia postępowania przez Rzecznika dyscyplinarnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne oraz inne jednostki organizacyjne
 • przeprowadzania kontroli przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych wykonujących prace geodezyjne w celu sprawdzenia poprawności prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii, a także wypełniania przez przedsiębiorcę obowiązków, o których mowa w przepisach art. 9 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odmowy włączenia dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz administracyjnych związanych z zakresem udostępnianych materiałów zasobu lub należnej opłaty
 • zapewnienie obsługi administracyjnej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • analiza i weryfikacja wniosków spółdzielni mieszkaniowych dotyczących refundacji spółdzielniom mieszkaniowym uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości, czynnościami dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze geodezji i kartografii
 • uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii-zakres 1 i 2
 • znajomość ustaw: Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy kpa, kc, o kontroli w administracji rządowej. Znajomość narzędzi informatycznych oprogramowania) stosowanych do prowadzenia przez organy adm. geodezyjnej i kartograficznej baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz kontroli tych baz. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
 • wykształcenie: wyższe II stopnia lub jednolite magisterskie geodezyjne
 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych: obsługa baz danych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków np.EwOpis, GEO-Info Integra oraz baz danych mapy numerycznej np. EwMapa, Geo-Info Mapa, Programów obliczeniowych np. WinKalk, C-Geo itp.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta bud.C
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  z dopiskiem Oferta pracy nr 66511

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/86,praca-w-urzedzie.html
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3000,00 zł + dodatek stażowy
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów (Dz. U. z 2018, poz.1559)
Do składania ofert zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "Wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrzeniu.
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy- po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Prosimy o podawanie adresów e-mailowych (informacja o dalszych etapach może być przesłana w formie elektronicznej).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 664-16-60 lub 42 664-16-52

Starszy specjalista
Łódź
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna