Starszy specjalista
Lubliniec
Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw obsługi kadrowo-szkoleniowej
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, niszczarkę, kserokopiarkę i komputer oraz w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Wymuszona pozycja ciała - siedząca.
Stanowisko zlokalizowane jest na II piętrze budynku KPP Lubliniec przy ul. Oświęcimskiej 6. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie - w trybie postępowania administracyjnego - indywidualnych spraw wynikających ze stosunku służbowego policjantów, należących do właściwości komendanta powiatowego Policji w celu rozstrzygnięcia o uprawnieniach lub obowiązkach policjantów, a także opracowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem służby policjantów
 • sporządzanie cyklicznych i doraźnych sprawozdań, analiz i zestawień w sprawach kadrowych i szkoleniowych, w tym miesięczne meldunki o stanie kadr, sprawozdania dot. realizacji procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego, w celu przekazania usystematyzowanych informacji w tym zakresie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ogólnych i resortowych
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Policji, w celu utrzymania ciągłości pracy i pełnego zatrudnienia.
 • opracowywanie rocznego planu ruchów kadrowych, w celu zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia związane z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów i pracowników oraz ustalanie potrzeb szkoleniowych i sporządzanie planu doskonalenia zawodowego, w celu wdrożenia w danym roku kalendarzowym procesu doskonalenia zawodowego
 • opracowywanie projektu regulaminu komendy, prowadzenie zbiorów regulaminów i szczegółowych zadań komendy i podległych jednostek organizacyjnych oraz uaktualnianie tej dokumentacji, a także opracowywanie i sporządzanie etatów, rozkazów organizacyjnych, w celu prawidłowego zorganizowania struktury etatowej jednostki
 • udzielanie osobom zainteresowanym uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym podstawowych informacji o procedurze doboru do służby, a także przyjmowanie i dokonywanie wstępnej weryfikacji kompletności dokumentów składanych przez kandydatów do służby, w celu przesłania ich do komórki doboru KWP w Katowicach i wdrożenia postępowania kwalifikacyjnego
 • obsługa system informatycznego SWOP poprzez wprowadzanie do  bazy danych osobowych – danych wynikających ze stosunku służby/pracy policjantów/pracowników Policji oraz przetwarzanie sporządzając na bieżąco analizy, statystki i zestawienia, w celu dostarczenia niezbędnych w tym zakresie informacji
 • realizacja zadań z zakresu naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej, w szczególności opracowań i upublicznianie w BIP ogłoszeń o naborze, listy kandydatów i wyników naborów, przygotowywanie postępowań kwalifikacyjnych, opracowywanie stosownych narzędzi, przygotowywanie całość dokumentacji z naboru, w celu wyłonienia osób o optymalnych kwalifikacjach na stanowisko objęte procedurą rekrutacyjną i umożliwienia podjęcia decyzji o wyborze kandydata do zatrudnienia na stanowisko.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „poufne” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „poufne” lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu
  ul. Oświęcimska 6
  42-700 Lubliniec
  z dopiskiem na kopercie "Starszy specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wynagrodzenie zasadnicze 3.208,46 złotych brutto+dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty można składać osobiście u oficera dyżurnego KPP Lubliniec, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Starszy specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia" lub przesyłać pocztą. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów oświadczeń znajdują się na stronie internetowej bip.lubliniec.kpp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).
Kandydaci/kandydatki zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub w przypadku braku kontaktu telefonicznego mailowo (pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail). Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami: 47 8583 222 lub 223.
Starszy specjalista
Lubliniec
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna