Starszy specjalista
Kraków
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw nadzoru nad robotami budowlanymi oraz opracowaniem dokumentacji budowlanej
w Wydziale Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z budową i przebudową linii elektrycznych w budynkach podległych KWP w Krakowie, zleca i nadzoruje prace w zakresie utrzymania obiektów służbowych, wykonuje czynności techniczne związane z pomiarami w urządzeniach i sieciach energetycznych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielne pełnienie nadzoru inwestorskiego (merytorycznie) nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Przygotowywanie i opracowywanie danych techniczno-finansowych w wyniku których sporządza się wieloletnie (3-letnie) plany i harmonogramy przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
 • sprawdzanie i sporządzanie rozliczeń finansowo-rzeczowych za wykonane prace projektowe i roboty budowlane,
 • wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, składając równocześnie propozycje rozwiązań, problemów zaistniałych,
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych remontów i inwestycji w obiektach policji,
 • sprawdzanie i opisywanie opracowań przez biura projektów dokumentacji budowlanej,
 • wykonywanie okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego raz na 5 lat - Ustawa Prawo Budowlane,
 • sporządzanie wniosków i zaleceń na wykonanie prac dokumentacji budowlanej i na wykonywanie robót budowlanych,
 • przygotowywanie i opracowywanie wniosków merytorycznych dla Zespołu Zamówień Publicznych dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego, uczestniczenie w procedurach przetargowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
 • powyżej 5- lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia kwalifikacyjne na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • praca na komputerze w zakresie kosztorysowania robót budowlanych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny powyżej 5- lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (rodzaj i długość)
 • kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień kwalifikacyjnych na stanowisku dozoru dla urządzeń instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Pracownikom oferujemy:
 umowa na czas zastępstwa,
 wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4 995,37 zł brutto (tj. mnożnik około 2,4 ),
 dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20 % wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 ,,trzynaste" wynagrodzenie,
 bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
 dopłatę do kart sportowych, parking dla rowerów, możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczych,
 możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
 możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej,
 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 miłą atmosferę pracy.
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia 66 213. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji”(linkponiżej). http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w KWP w Krakowie. Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 47 83 54 068.
Starszy specjalista
Kraków
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna