Starszy specjalista
Świętochłowice
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacyjnych
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa

Warunki pracy

− praca w siedzibie Komendy, w systemie codziennym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
− obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
− praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego,
− częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
− stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
− wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy komputerze, oświetlenie naturalne/sztuczne. Budynek, w którym znajdują się pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I piętrze, budynek nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie Kancelarii Ogólnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach,
 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach,
 • realizowanie czynności związanych z gospodarką pieczęciami i stemplami w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach,
 • archiwizacja dokumentacji sekcji organizacyjno – kadrowej,
 • obsługa programu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie czasu służby/ pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z dyscypliną służby/pracy,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, w tym prowadzenie ewidencji skarg i wniosków ,
 • opracowywanie danych do sprawozdań i planów w zakresie wykonywanych zadań,
 • redagowanie standardowych pism i przepisywanie zleconych tekstów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność obsługi pakietu biurowego MsOffice, poczty elektronicznej;
 • znajomość prawa i procedury administracyjnej, w tym znajomość instrukcji kancelaryjnej;
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej i służby cywilnej;
 • umiejętność skutecznej komunikacji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • samodzielność na stanowisku pracy;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja, ekonomia, zarządzanie;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sprawność działania, umiejętność organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność i kultura osobista;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach
  41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 16
  Sekretariat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR MOK
W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.
Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą. Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku: mnożnik 1.23 x kwota bazowa (tj.1873,84 ) plus wysługa lat.
Techniki i metody naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (32) 346 20 30

Starszy specjalista

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna