Starszy specjalista
Toruń
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Wydział Kadr

Warunki pracy

- praca biurowa;
- praca na pierwszym piętrze budynku zlokalizowanego na terenie starówki toruńskiej;
- brak windy w budynku;
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla
osób niepełnosprawnych;
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy komputerze oraz innych sprzętach techniki biurowej takich jak: skaner,
drukarka, fax;
- praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, awansowaniem, regulacją uposażeń oraz zwalnianiem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz komendantów i zastępców komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego;
 • przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień;
 • przygotowywanie wniosków o awanse w stopniach służbowych;
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych w programie kadrowo – finansowym FORTECH;
 • realizacja zadań związanych z opisem i wartościowaniem stanowisk pracy w służbie cywilnej;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z odbywanie służby przygotowawczej i egzaminem kończącym służbę przygotowawczą nowo przyjętych członków korpusu służby cywilnej;
 • sporządzanie dokumentacji związanej z aktualizowaniem bądź wprowadzaniem nowych regulacji dotyczących członków korpusu służby cywilnej;
 • bieżąca analiza w zakresie konieczności sporządzenia ocen okresowych oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przez kierowników komórek organizacyjnych, przygotowanie dokumentacji i nadzorowanie terminowej ich realizacji;
 • współpraca w zakresie sporządzana rocznego sprawozdania z realizacji zadań w służbie cywilnej;
 • bieżąca aktualizacja danych tabelarycznych dotyczących komendantów powiatowych i ich zastępców oraz ich przesyłanie do Komendy głównej;
 • udział w kontrolach kompleksowych i problemowych wynikających z planu działania Komendy Wojewódzkiej oraz kontrolach doraźnych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjnych w komórkach kadrowych w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów (prawa pracy, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego) w zakresie realizowanych zadań.
 • Biegła obsługa programów Microsoft Word, Excel.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, znajomość języka polskiego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • odpowiedzialność;
 • systematyczność;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
  ul. Prosta 32
  87-100 Toruń
  z dopiskiem:
  „Oferta zatrudnienia na stanowisko starszy specjalista w Wydziale Kadr w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
1. Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30.
2. Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane, opatrzone aktualną datą.
3. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z decyzją nr 39/2014 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 08 sierpnia 2014 r. określającą wewnętrzną procedurę naboru do korpusu służby cywilnej.
5. Weryfikacja spełnienia przez kandydatki / kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia” oraz „Kopie innych dokumentów i oświadczenia”. W związku z powyższym, aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
6. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dużej liczby kandydatek / kandydatów biorących udział w naborze, dopuszcza się możliwość informowania o zakwalifikowaniu się kandydatek / kandydatów drogą elektroniczną. Dotyczy to każdego etapu naboru. Wobec tego w ofercie należy podać oprócz adresu do korespondencji i numeru telefonu również adres e-mail.
7. Nabór składa się z następujących etapów:
a) weryfikacji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych;
b) sprawdzianu wiedzy;
c) rozmowy kwalifikacyjnej;
d) ustalenia wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydatek / kandydatów.
W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynie, co najmniej 30 ofert spełniających wymagania formalne, Komisja może zdecydować o przeprowadzeniu po weryfikacji ofert, analizy merytorycznej ofert, jako dodatkowej techniki selekcji poprzedzającej sprawdzian wiedzy. Analiza merytoryczna ofert ma na celu wybór kandydatów, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, w sposób wyższy od poziomu minimalnego wymaganego do spełnienia wymagań formalnych.
8. Oferty kandydatek / kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru, będą możliwe do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu. Oferty kandydatek / kandydatów wyłonionych, a nie wybranych przez Komendanta Wojewódzkiego PSP podlegają zniszczeniu niezwłocznie po ustaniu celu przetwarzania danych osobowych w nich zawartych.
9. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr (0-56) 65 80 175.

Starszy specjalista

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna