Starszy specjalista
Łomża
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw fitosanitarnych
w Oddziale w Łomży

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny, praca w terenie, zagrożenie korupcją, stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, praca przy komputerze. Pomieszczenia na parterze, bez podjazu, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie lustracji oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania
 • ustalanie danych w związku z wykryciem organizmu kwarantannowego w celu wydania decyzji administracyjnych oraz kontrolowanie prawidłowości wykonania obowiązków nałożonych w decyzjach
 • Kontrola stanu fitosanitarnego towarów przeznaczonych na eksport lub reeksport w celu wydania śwadectwa fitosanitarnego
 • kontrole zdrowotności i spełnianie wymagań specjalnych w celu wydania paszportów roślin i zaświadczeń o stanie zdrowotności
 • Badania makroskopowe roślin, produktów roślinnych i przedmiotów w celu identyfikacji organizmów szkodliwych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 1 miesiąc doświadczenia zawodowego praca w jednostkach związanych z ochroną roślin i nasiennictwem
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera
 • znajomość zagadnień związanych z ochrona roślin i nasiennictwem
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kpie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz specjalizację
 • kopie świadectw pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26B

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru. Oferty, które wpłynęły po terminie (liczy się data stempla pocztowego), nie zawierają kompletu dokumentów, nie posiadają odręcznych podpisów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu nie biorą udziału w procedurze naboru. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie BIP urzędu w zakładce o naborach na wolne stanowiska. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85652 11 54

Starszy specjalista

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna