Starszy specjalista
Gdańsk
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw audytu środków unijnych
w Wydziale Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek posiada windę,
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi nieodpowiedniej szerokości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie audytów i kontroli w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowywanie wyników tych audytów
 • opracowywanie projektów protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu
 • sporządzanie dokumentacji roboczej z przeprowadzonych czynności
 • koordynowanie prac zespołu audytowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość przepisów z zakresu prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych
 • znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu
 • znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • umiejętność dokonywania interpretacji i wykładni przepisów prawa
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli/audytu lub przy obsłudze środków unijnych,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych lub ekonomicznych
 • studia podyplomowe z zakresu audytu lub kontroli lub funduszy UE
 • audyt wewnętrzny/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • audytor wewnętrzny/biegły rewident/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • przeszkolenie w zakresie metod i technik audytu
 • znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE na poziomie umożliwiającym rozumienie teksów w przedmiocie pracy
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadanych certyfikatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Należy podać numer ogłoszenia.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 3.086,27 do 3450,49 brutto.
List motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce ogłoszenia/ nabór/wzory oświadczeń.
Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku).
Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów
II- sprawdzian wiedzy
III- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu będą powiadamiani telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. W tym celu prosimy o podanie w składanych ofertach numeru telefonu kontaktowego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.

Starszy specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna