Starszy specjalista

Dodano: 30.01.2020
Starszy specjalista
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
w Zespole Wspomagającym Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Warunki pracy

• Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej.
• Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych
i inwestycyjnych.
• Praca w terenie związana z realizacją przeglądów technicznych obiektów budowlanych oraz nadzorem nad prowadzonymi pracami.
• Kontakt telefoniczny oraz bezpośredni z pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu oraz z jednostkami terenowymi.
• Kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty z wykonawcami robót, dostawcami
i usługodawcami.
• Stanowisko pracy usytuowane na I piętrze budynku jednostki.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon stacjonarny i komórkowy, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Warunki dodatkowe: praca przy świetle naturalnym i sztucznym, pomieszczenie ogrzewane.
• W razie potrzeby praca w ruchu i w terenie oraz prowadzenie samochodu w celu dojazdu do miejsca realizacji zadań służbowych (prawo jazdy kat. B).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru budowlanego nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budowlanym.
 • Przygotowywanie zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji w zakresie budowlanym.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.
 • Przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych (sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości zamówienia).
 • Koordynacja pracy inspektorów branży budowlanej.
 • Dokonywanie odbioru/sprawdzenia zleconych do opracowania dokumentacji projektowych.
 • Sporządzenie opinii w sprawach związanych z utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym.
 • Dokonywanie odbioru wykonywanych robót budowlanych oraz rozliczanie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne profilowe o specjalności budowlanej
 • Uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej.
 • Komunikatywność
 • Znajomość programów kosztorysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawojazdy kat. B
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Umiejętność analizy zjawisk i podejmowania właściwej decyzji.
 • Umiejętność obsługi komputera Word, Excel.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
  Wydział Kadr, Szkolenia i Obsługo Prawnej
  ul. Sienkiewicza 65
  15-003 Białystok

  z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie na stanowisko nr ”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 4236,43 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.
Starszy specjalista
Białystok
Aplikuj