Starszy referent
Dzierżoniów
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kadrowych i medycyny pracy
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym, ma charakter pracy głównie umysłowej, odbywa się przede wszystkim w pozycji siedzącej. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.30 - 11.30. Stanowisko wyposażone jest w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku przy użyciu schodów. Miejsce pracy znajduje się na I kondygnacji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 57, budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów oraz analizowanie spraw dotyczących tematyki związanej z profilaktyczną ochroną zdrowia funkcjonariuszy i pracowników
 • Sporządzanie skierowań na badania z zakresu medycyny pracy, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne oraz skierowań na szczepienia ochronne dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie; prowadzenie ewidencji wydawanych skierowań
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wykonane usługi medyczne, weryfikacja rodzaju przeprowadzonych badań i ich kosztów, w stosunku do zawieranych umów z placówkami medycznymi
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym wniosków dotyczących refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przed monitorem ekranowym
 • Prowadzenie dokumentacji oraz analizowanie spraw związanych z profilaktyką poekspozycyjną
 • Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji (E-Komenda), obsługa elektronicznego Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP)
 • Archiwizowanie dokumentów wytworzonych i przekazywanie ich do archiwum oraz brakowanie akt dokumentacji niearchiwalnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność interpretowania przepisów
 • Znajomość przepisów dot. obsługi kancelaryjno-biurowej
 • Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Obsługa komputera w zakresie znajomości pakietu MS Office
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i nr ogłoszenia. List motywacyjny oraz CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Oferty niekompletne, niepodpisane, nieopatrzone datą lub niespełniające wymagań oraz złożone po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego referenta", na której w lewym górnym rogu należy napisać imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Kandydaci/Kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie naboru mailowo (proszę podać adres mailowy).
Przewidywane wynagrodzenie na w/w stanowisku pracy wynosi 1379,24 zł brutto /mnożnik kwoty bazowej 0,7195/ + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
KPP w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 22 30 w godz. 7.30 – 15.30.

Starszy referent

Dzierżoniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna