Starszy referent
Pszczyna
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi biurowej i kancelaryjnej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy umiejscowione jest na drugim piętrze czterokondygnacyjnego budynku z dwiema klatkami schodowymi bez wind. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.Praca w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Kryminalnego
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej Wydziału Kryminalnego
 • Sporzadzanie wykazu dodatkowych należności z tytułu kosztów dojazdów funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego
 • obsługa poczty elektronicznej Wydziału Kryminalnego
 • Obsługuje systemy informatyczne Wydziału Kryminalnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość obslugi urządzeń biurowych (komputer, ksero, telefon)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- tel. 324493218,
- zatrudnienie od 01.11.2019 r.
- wynagrodzenie: 2 423,59 brutto + dodatek od 5 do 20% z tytułu wysługi lat

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Pszczyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna