Starszy referent
Świdnica
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prezydialnych
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

-praca przy komputerze,
-obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks),
- praca siedząca,
-stanowisko pracy zlokalizowane jest na 2 piętrze budynku,
-brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno- biurowa w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji, I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji i Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
 • przyjmowanie i wydawanie korespondencji dla wszystkich jednostek organizacyjnych w celu sprawnego obiegu dokumentacji w KPP Świdnica
 • praca przy komputerze ekranowym, prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji w celu sprawnego ewidencjonowania wpływających i wypływających dokumentów, opracowywanie poczty specjalnej, przepisywanie pism zleconych przez kierownictwo, odbieranie poczty elektronicznej
 • opracowywanie poczty, sprawdzanie, adresowanie i pakowanie przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu nadania jej do adresata i zaewidencjonowania jej wpływu z jednostek w celu prawidłowego obiegu dokumentacji
 • opracowywanie projektów aktów normatywnych (decyzji) dotyczących działalności Komendy
 • gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów aktów prawnych
 • koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania stanowisk do spraw prezydialnych w podległych jednostkach organizacyjnych Komendy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- kandydaci/kandydatki, którzy spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i czasie rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianie wiedzy, do których zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną,
- wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1.5036 co daje kwotę 2882,31 zł brutto + wysługa lat,
- dodatkowe informacje na temat stanowiska można uzyskać pod nr tel. 074 8582339,
- oferty kandydatów i kandydatek, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną przekazane do archiwizacji i po upływie okresu ich przechowywania komisyjnie zniszczone,
- CV, list motywacyjny i oświadczenia (zgody) sporządzone na potrzeby rekrutacji muszą zawierać własnoręczny podpis kandydata/kandydatki oraz być opatrzone datą,
- KPP w Świdnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze,
- aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Starszy referent

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna