Starszy referent
Kielce
Komenda Miejska Policji w Kielcach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw świadczeń finansowych
w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

Praca biurowa. Naturalne i sztuczne oświetlenie. Praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy. Praca na piętrze. Budynek posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie i opiniowanie raportów z tytułu dojazdów do służby oraz sporządzanie list do wypłaty; ewidencjonowanie wypłacanych świadczeń dla funkcjonariuszy KMP w Kielcach.
 • Przyjmowanie, opracowywanie i sprawdzanie dokumentów księgowych w zakresie równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Policji; naliczanie powyższych świadczeń finansowych i prowadzenie ewidencji w powyższym zakresie.
 • Ewidencja i sporządzanie list do wypłaty z tytułu równoważnika w zamian za wyżywienie wydawane policjantom w naturze.
 • Rozliczanie i ewidencja napojów chłodzących wydawanych policjantom i pracownikom cywilnym KMP w Kielcach.
 • Przyjmowanie, opracowywanie i sprawdzanie dokumentów księgowych dot. równoważnika za żywienie oraz za słomę dla psów służbowych.
 • Zbieranie informacji oraz przygotowywanie i wysyłanie zbiorczych zestawień, dotyczących ilości wykonanych kopii na urządzeniach kopiujących, użytkowanych w komórkach organizacyjnych KMP w Kielcach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy związanej z rozliczeniami finansowymi lub w księgowości
 • Znajomość przepisów: Ustawa o Policji, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Pracy, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, Zarządzenie nr 1370 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2008 r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia,
 • Zdolność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, własna inicjatywa.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca o charakterze biurowym w jednostkach mundurowych
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu). Do składania
dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Starszy referent

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna