Starszy referent
Mikołów
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw prowadzenia składnicy akt
Zespół Prezydialny

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Narzędzia i materiały pracy:komputer, niszczarka, ksero, skaner. Praca biurowa i fizyczna. Występuje kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami. Występuje także praca poza siedzibą urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie składnicy akt, wypożyczanie i udostępnianie materiałów ze składnicy oraz prowadzenie ewidencji archiwalnej w celu prawidłowego przyjmowania, przechowywania i obiegu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Prowadzenie ewidencji archiwalnej oraz sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych oraz spisywanie akt przekazanych kat. A, B i BE, protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. BC w oparciu o przekazaną zarchiwizowaną dokumentację jawną i niejawną z komórek i jednostek organizacyjnych KPP w celu prawidłowego przyjmowania i przechowywania dokumentacji.
 • Sporządzanie wykazów do brakowania oraz protokołów brakowania dla dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BE, której upłynął okres przechowywania w celu zwolnienia przestrzeni w składnicy akt na dopływ nowych materiałów.
 • Wykonywanie kwerendy oraz wypożyczanie i udostępnianie materiałów ze składnicy akt na zapytania jednostek Policji, sądów , prokuratur, obywateli a także prowadzenie ewidencji udostępnień w celu dostarczania niezbędnych informacji i prawidłowej ewidencji dokumentacji niearchiwalnej
 • Uczestniczenie w wydzielaniu i niszczeniu dokumentacji niearchiwalnej, której upłynął okres przechowywania w celu wyselekcjonowania materiałów ze składnicy akt.
 • Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii, odpisów, wypisów, wyciągów lub wydruków z dokumentów niejawnych oraz dokonywanie skreśleń i adnotacji dot. znoszenia lub zmiany klazuzuli tajności na dokumentach niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Rejestrowanie, aktualizowanie i dystrybuowanie przepisów prawnych w celu prawidłowej realizacji zadań, oraz zamieszczanie zakutalizowanych aktów prawnych Komendanta Powiatowego Policji w dzienniku elektronicznym
 • Współpraca z IPN w zakresie wydania opinii dot. przydatności dokumentacji do zadań ustawowych IPN w celu zapewnienia prawidłowego przechowywania materiałów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego stażu lub pracy w administracji lub pracy biurowej
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość przepisów dot. organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji,
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w archiwum
 • wykształcenie: średnie o kierunku administracjno-biurowym lub o specjalności archiwalnej,
 • kurs archiwisty
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli Ściśle Tajne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 73 77 218, (32) 73 77 219.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2561,22zł brutto.
Życiorys w formie CV.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszego referenta Zespołu Prezydialnego KPP w Mikołowie”, na której w lewym górnym roku należy napisać imię i nazwisko kandydata. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.mikolow.kpp.policja.gov.pl.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta Zespołu Prezydialnego jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).

Starszy referent

Mikołów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna