Starszy referent
Słubice
Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi recepcji
w Zespole Prezydialnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa,
- czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku,
- obiekt wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz windę,
- obsługa komputera, kserokopiarki, drukarki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa petentów w punkcie recepcyjnym
 • Kierowanie ruchem osobowym na terenie jednostki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • terminowość
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • dokładność
 • rzetelność
 • umiejętność komunikowania się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze: 2114,- złotych brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy /od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego/.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do procedury zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane do dnia 30 września 2019 roku, a oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Starszy referent

Słubice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna