Starszy referent
Międzyrzecz
Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Zespołu do spraw Prezydialnych KP Skwierzyna
Komisariat Policji w Skwierzynie

Warunki pracy

Praca o charakterze biurowym w pełnym wymiarze czasu pracy w godzinach 07:30 – 15:30. Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanym głównie z pracą przy biurku i komputerze, niekiedy dynamicznie podczas przemieszczania się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w pozycji siedzącej związane są również z obsługą innych urządzeń biurowych: telefon, drukarka, niszczarka papierów oraz z prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych oraz zewnętrznych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Lokalizacja stanowiska pracy znajduje się na I piętrze budynku Komisariatu Policji w Skwierzynie ( brak windy), wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy, oraz inne urządzenia biurowe. Zapewnione jest oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa sekretariatu Komendanta.
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów, dzienników, ewidencji, skorowidza i książek doręczeń.
 • Prowadzenie rejestru i zbioru jawnych aktów prawnych dotyczących Policji.
 • Przekazywanie spraw „wpływających” do właściwych komórek organizacyjnych Komisariatu Policji w Skwierzynie zgodnie z dekretacją Komendanta i jego Zastępcy.
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji „wchodzącej” i „wychodzącej”, związanej z prowadzonymi sprawami.
 • Sporządzanie i przygotowywanie poczty miejskiej i specjalnej do wysyłki oraz sporządzanie niezbędnych zestawień.
 • Prowadzenie terminarza Komendanta KP Skwierzyna oraz jego Zastępcy.
 • Obsługiwanie klientów zewnętrznych, stosownie do przyjętych w Komisariacie standardów, udzielanie informacji o osobach prowadzących ich sprawę, możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego, itp. W przypadkach przekraczających zakres kompetencji lub precedensowych postępowanie zgodnie z poleceniem Komendanta lub jego Zastępcy.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do archiwum.
 • Udział w pracach nieetatowych komisji powoływanych na czas realizacji określonych zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego - minimum pół roku doświadczenia zawodowego w pracy w danym obszarze do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy przeprowadzenie krótkiego przeszkolenia zawodowego
 • Doskonała organizacja pracy
 • Obsługa komputera
 • Praca zespołowa
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Znajomość organizacji pracy kancelaryjno-biurowej
 • Znajomość przepisów z zakresu metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Samodzielność
 • Umiejętność analizy
 • Dokładność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w sekretariacie
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze 2.609,72 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy
- rozmowa kwalifikacyjna.

UWAGA
Proszę uważnie przeczytać informacje o wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Proszę składać wyłącznie dokumenty wymagane. Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą i podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie numeru telefonu lub adresu e-mail. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 742 60 70 lub 71.
Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych.

Starszy referent

Międzyrzecz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna