Starszy referent
Katowice
Komenda Miejska Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencji
w Zespole Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na III piętrze. Budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak wind.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji druków zwolnień lekarskich funkcjonariuszy wpływających do jednostki w celu sporządzenia comiesięcznych zestawień,
 • sporządzanie zestawień, analiz wykazów w zakresie absencji chorobowej funkcjonariuszy w celu przekazania informacji jednostce nadrzędnej,
 • nadzorowanie i koordynacja kalendarza czasu pracy w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy w celu właściwej obsługi systemu SWOP KADRA,
 • zakładanie w systemie informatycznym SWOP KADRA kalendarza czasu pracy dla nowo przyjętych funkcjonariuszy i pracowników Policji w celu dalszej realizacji zadań związanych z zagadnieniem,
 • prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych osobowych SWOP oraz weryfikowanie poprawności sporządzanych wniosków o nadanie/odebranie uprawnień dostępu do systemu SWOP w celu realizacji zadań zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
 • prowadzenie planu urlopów w Zespole i kierownictwa jednostki w celu bieżącego nadzoru nad wykorzystaniem uprawnień urlopowych,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczych w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • umiejętność interpretowania przepisów prawa
 • umiejętność samodzielnej realizacji zadań
 • umiejętność planowania i organizacji pracy
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej do uzyskania dostępu do informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze 2491,45 zł brutto z dodatkiem z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20%) wynagrodzenia zasadniczego.
Dokumenty należny składać/przesyłać z dopiskiem na kopercie: "nabór na stanowisko starszy referent Zespół Kadr i Szkolenia KMP Katowice " .
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Kandydatki/kandydaci spełniające wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo (w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail).
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: (032)200 2508.

Starszy referent

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna