Starszy referent
Kraków
Komenda Miejska Policji w Krakowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych (E-RCDŚ)
w Wydziale do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu

Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z obsługą elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych E-RCDŚ w Wydziale do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon.
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na I piętrze w części budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (E-RCDŚ) na potrzeby Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym poprawności druków Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) wprowadzonych do E-RCDŚ.
 • Prowadzenie ewidencji druków rejestracyjnych KSIP wprowadzonych do E-RCDŚ i systemstyczne ich przekazywanie właściwej komórce organizacyjnej.
 • Bieżąca współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz podległymi Komisariatami Policji celem zapewnienienia właściwej wymiany informacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy własnej
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprzwdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość podstawowych przepisów prawa karnego materialnego i procesowego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: ok. 2.700,00 zł. brutto plus dodatek za wysługę lat. Prosimy o skorzystanie ze wzoru oświadczeń umieszczonych pod linkiem
http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/download/399/31152/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej-1.docx
Aplikacje mogą być składane tylko w formie pisemnej. W liście motywacyjnym należy podać stanowisko, komórkę organizacyjną oraz nr ogłoszenia. Aplikacje nie spełniające wymagań, jak również złożone po terminie ( tj. po 27 sierpnia 2019r.) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o ich terminie (prosimy
o podanie aktualnych nr telefonów i adresów e-mail). Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dodatkowe informacje w kwestii naboru można uzyskać pod nr tel. (12) 61 52 514
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna