Starszy referent

Dodano: 10.01.2020
Starszy referent
Będzin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Kierownik kancelarii jawnej
Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu. Budynek 2 piętrowy, brak wind. Brak przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie i oznaczanie dokumentów jawnych otrzymanych, wysyłanych oraz wytworzonych na potrzeby WKU.
 • Przyjmowanie z zewnątrz i terminowe dostarczanie do adresatów dokumentów jawnych.
 • Ekspedycja na zewnątrz dokumentów jawnych wytworzonych w urzędzie.
 • Rozliczanie wykonawców z korespondencji przekazanej do wykonania oraz kompletowanie dokumentacji w teczkach przedmiotowych.
 • Nadzór i rozliczanie wykonawców z powierzonych dokumentów jawnych.
 • Prowadzenie rozkazu dziennego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
 • Prowadzenie ewidencji i wydawanie poleceń wyjazdu służbowego.
 • Miesięczne rozliczanie ilości i kosztów przesyłek pocztowych.
 • Odbiór poczty z Urzędu Pocztowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi;
 • znajomość ustawy kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych ;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • znajomość przepisów kancelaryjnych
 • biegła obsługa pakietu MS Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie
  42-500 Będzin,
  ul. Kościuszki 32

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony, w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Na powyższym stanowisku może zostać nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Kierownik kancelarii jawnej). Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Przyjmowane są tylko kopie dokumentów. Dokumenty w innych językach muszą być tłumaczone na język polski. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- złożone zostaną w terminie - data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego;
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- złożone oświadczenia i kopie dokumentów są uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnych etapach naboru.
W przypadku dużej liczby zakwalifikowanych kandydatów, nabór odbędzie się w 3 etapach:
1. część pisemna z wymienionych w ogłoszeniu aktów prawnych;
2. sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera;
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Brak powiadomienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszego etapu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-124-602 lub 261-124-606 pn. - pt. 8.00 - 15.00.
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wynosi ok. 2600zł. brutto.