Starszy referent
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Zespole Gospodarki Materiałowo - Technicznej Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Warunki pracy

• praca o charakterze biurowym,
• kontakty bezpośredni z pracownikami zajmującymi się gospodarką materiałową
w wydziale oraz z instytucjami i podmiotami gospodarczymi współpracującymi
z Policją.
• stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku stacji obsługi, realizowane zadania wymagają niekiedy przebywania w różnych pomieszczeniach stacji obsługi oraz na zewnątrz budynku.
• narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, sprzęt komputerowy,
• bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy,
• praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku.
 • Wystawianie dowodów przychodowo – rozchodowych i protokołów przeklasyfikowania na materiały oraz podzespoły i części po regeneracji.
 • Dokonywanie sprawdzeń merytorycznych dokumentów finansowych z dowodami przyjęcia i wydania.
 • Prowadzenie dokumentacji usług napraw i ewidencjonowanie kosztów usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Utrzymywanie i weryfikowanie stanów magazynowych.
 • Udział w planowaniu środków budżetowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywnoćś
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z gospodarką magazynową
 • Prawojazdy kat. B
 • Umiejętność prognpozowania i analizowania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie
dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2683,71 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy referent

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna