Starszy referent
Ożarowice
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
kancelarii ogólnej Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach.

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;
• możliwość poruszania się po budynku: obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Oferujemy:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stkę”; system nagród motywacyjnych; świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki mieszkaniowe); działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej; możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju i nauki od specjalistów;
• możliwość korzystania z parkingu, w tym dla rowerów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie trwałych i pomocniczych urządzeń ewidencyjnych, niezwłoczne przyjmowanie, rejestrowanie, rozdzielanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów, w tym materiałów zawierających informacje niejawne;
 • systematyczne gromadzenie oraz porządkowanie dokumentów, w celu ich prawidłowego przygotowania do niszczenia oraz sporządzanie protokołów brakowania i spisów akt, w celu przekazania dokumentów do archiwum;
 • sprawdzanie prawidłowości sporządzanych dokumentów, udostępnianie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom w wydzielonym miejscu kancelarii lub wydawanie ich uprawnionym osobom, zapewniającym warunki ochrony tych dokumentów przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
 • przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie i przekazywanie pieczęci oraz kluczy zapasowych do szaf służących do przechowywania dokumentów niejawnych, prowadzenie ich ewidencji oraz dokumentacji, z tym związanej;
 • dokonywanie zmian klauzul tajności dokumentów (materiałów) w urządzeniach ewidencyjnych i na tych dokumentach (materiałach), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • realizowanie czynności związanych z wytwarzaniem kopii, odpisów, wyciągów i wypisów z dokumentów w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • posiadanie wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno - biurowej w sekretariacie lub kancelarii
 • posiadanie przeszkolenia kancelaryjnego lub z zakresu archiwizacji dokumentów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018. 412 tekst jednolity wraz z późn. zm.);
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2250,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 41-39, (32) 414 43-42.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Ożarowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna