Starszy referent
Będzin
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw ewidencyjnych, rekrutacji i naboru
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Wejście do budynku po schodach, bez podjazdu. Budynek 2 piętrowy, brak wind. Brak przystosowania toalet dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie akcji rekrutacyjnej do szkolnictwa wojskowego, przygotowywanie okresowych meldunków i sprawozdań w tym zakresie.
 • Udział w kwalifikacji wojskowej w zakresie przeznaczania osób do czynnej służby wojskowej lub innych form jej odbycia, przenoszenie tych osób do rezerwy, zakładanie lub aktualizacja ewidencji wojskowej.
 • Prowadzenie naboru kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych spośród ochotników.
 • Przygotowywanie dokumentacji ochotników - żołnierzy teczek akt personalnych w ramach postępowania kwalifikacyjnego do zawodowej służby wojskowej.
 • Uczestniczenie w akcjach promocyjnych, targach pracy, festynach, obchodach świąt państwowych, imprezach lokalnych o charakterze kulturalno - rozrywkowym na administrowanym terenie, a także promowanie różnych form służby wojskowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wraz z aktami wykonawczymi;
 • znajomość ustawy kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych ;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • samodzielność w pracy;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Starszy Referent). Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Przyjmowane są tylko kopie dokumentów. Dokumenty w innych językach muszą być tłumaczone na język polski. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- złożone zostaną w terminie - data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego;
- dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia);
- CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- złożone oświadczenia i kopie dokumentów są uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnych etapach naboru.
Nabór odbędzie się w 3 etapach:
1. część pisemna z wymienionych w ogłoszeniu aktów prawnych;
2. sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera;
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Brak powiadomienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszego etapu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261-124-602 lub 261-124-606 pn. - pt. 8.00 - 15.00
Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku wynosi ok. 2700 zł. brutto

Starszy referent

Będzin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna