Starszy referent
Świętochłowice
Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw transportu i gospodarki mandatowej
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, w systemie 8 - godzinnym, jednozmianowa. Wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych takich jak: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Konieczność przemieszczania się po różnych piętrach budynku. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, który tylko częściowo jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu do budynku, a toaleta na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje doraźne kontrole stanu technicznego pojazdów, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdów służbowych.
 • Koordynuje realizację obsługi technicznej pojazdów służbowych (przeglądy) oraz zleca bieżące naprawy, w celu zapewnienia mobilności sprzętu transportowego.
 • Sporządza meldunki oraz opracowuje pozostałą dokumentację wypadkową dot. szkód transportowych, w celu przekazania do Wydziału Transportu informacji, umożliwiających usunięcie szkody.
 • Prowadzi książki ST-3 i sporządza protokoły zdawczo - odbiorcze z przekazywania pojazdów , w celu zapewnienia prawidłowości ich rozliczenia.
 • Realizuje gospodarkę mandatową oraz kontroluje ją pod względem formalnym, współpracując w tym zakresie z Izbą Administracji Skarbowej, w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem egzekucji, przez właściwe organy, nałożonych na sprawców grzywien.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprawdzenie w policyjnych bazach dla celu rekrutacji.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa w myśl Ustawy o Ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach
  ul. Wojska Polskiego 16c
  41-600 Świętochłowice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Aplikacje niekompletne, nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.
W I etapie naboru, zostanie poddana ocenie prawidłowość złożonych dokumentów.
Kandydaci po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji poprawności złożonych dokumentów zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o terminie naboru będzie przesłana do kandydatów na podany adres mailowy w przesłanej aplikacji.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32/ 34-90-218

Starszy referent

Świętochłowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna