Starszy referent
Gorzów Wielkopolski
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw wierzycielskich
w Drugim Referacie Spraw Wierzycielskich

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpatrywanie wniosków w sprawach ulg w spłacie, bądź umorzeniu zobowiązań podatkowych w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej, należności obcych państw w ramach pomocy obcemu państwu, należności pieniężnych do których nie stosuje się ustawy Ordynacja Podatkowa,
 • gromadzenie odpowiednich materiałów dowodowo-wyjaśniających niezbędnych do rozpatrywania wniosków o zastosowanie ulgi,
 • analizowanie zgromadzonego materiału i przygotowywanie projektów decyzji/postanowień/zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis,
 • utrzymywanie bieżącej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu ustalenia danych i uzyskania informacji niezbędnych do wydania decyzji rozstrzygnięć należących do właściwego referatu,
 • praca przy użyciu komputera w zakresie: bieżącego korzystania z bazy danych, pisania tekstów,
 • terminowe i prawidłowe wprowadzanie decyzji i innych dokumentów do systemu POLTAX, tworzenie rejestrów przypisów/odpisów oraz ich zatwierdzanie w systemie, sporządzanie paczek zawierających decyzje i rejestr przypisów/odpisów oraz terminowe ich przekazywanie do działu rachunkowości,
 • rejestracja dokumentów podatkowych i innych w Bibliotece Akt, w systemie POLTAX.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ordynacji podatkowej oraz przepisów prawa podatkowego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
  65-454 Zielona Góra
  Z dopiskiem na kopercie „Nabór nr 36508”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne .Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu e-mailem lub telefonicznie. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny i czytelny podpis (wzory oświadczeń, które kandydaci mogą wykorzystać zamieszczone są na stronie BIP Izby www.lubuskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia o pracy”). List motywacyjny powinien być czytelnie
i własnoręcznie podpisany. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną komisyjnie zniszczone. Testy rekrutacyjne oraz rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim. Kandydat wybrany na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze będzie obowiązany do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej ( dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r.). Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 660 557 170

Starszy referent

Gorzów Wielkopolski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna