Starszy referent
Kłodzko
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
w Wydziale Prewencji

Warunki pracy

- Praca w pomieszczeniu na I piętrze, toaleta usytuowana jest na półpiętrze
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej
- Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
- Bariery architektoniczne utrudniające dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie dokumentów wpływających i wychodzących z pionu prewencji,
 • Obsługa kancelaryjno - biurowa i sekretarska - wsparcie bieżącej pracy kierownictwa pionu prewencji,
 • Archiwizacja i przekazywanie do Składnicy Akt materiałów ostatecznie zakończonych,
 • Sporządzanie wykazów i rozliczanie funkcjonariuszy z terminowości spraw przydzielonych,
 • Gromadzenie, wypożyczanie i zapoznawanie funkcjonariuszy z obowiązującymi przepisami prawnymi,
 • Przygotowywanie i obsługa odpraw słuzbowych,
 • Redagowanie pism i udzielanie odpowiedzi uprawnionym organom.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność i dyspozycyjność,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie pracy kancelaryjnej
 • wykształcenie: brak w zakresie pracy kancelaryjnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponujemy wynagrodzenie miesięczne określone mnożnikiem 1,3393, co stanowić będzie kwotę 2567,36 złotych brutto. Płacimy dodatki stażowe uzależnione od stażu, premie kwartalne oraz nagrody jubileuszowe i nagrody roczne tzw. 13-stki.

Oferty , które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci /kandydatki zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji telefonicznie bądź e-mailem.

UWAGA: LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE DATĄ ORAZ WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert, pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:
74 647 32 36

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Kłodzko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna