Starszy referent
Sieradz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer;
- bariery architektoniczne - brak wind i odpowiednio dostosowanych toalet;
- wyjazdy służbowe;
- praca poza siedzibą urzędu - promocje służby wojskowej, udział w kwalifikacji wojskowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - prowadzenie rekrutacji do zawodowej słuzby wojskowej;
 • - kierowanie do komisji lekarskich i wojskowych pracowni psychologicznych;
 • - opracowywanie propozycji opinii, odpowiedzi i pism w przedmiocie naboru do zawodowej słuzby wojskowej;
 • - realizacja przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wojskową;
 • - udział w promocji różnych rodzajów służb wojskowej na administrowanym terenie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • - znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • - znajomość ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • znajomość Rozpozrądzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1299 z późn. zm.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań lub w instytucjach wojskowych.
 • wykształcenie: średnie na kierunku administracja.
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji niejawnych o klazuli "POUFNE";
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętnośc obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • - kopie świadectw pracy;
 • - kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia;
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naborów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sieradzu
  ul. Wojska Polskiego 78
  98 - 200 Sieradz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 2.870,00 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261 - 611 - 737

Starszy referent

Sieradz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna