Starszy referent
Świdnica
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym

Warunki pracy

brak wind , praca na 3 piętrze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie elektronicznych rejestrów -ERCDŚ dla Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego:
 • prowadzenie rejestru śledztw i dochodzeń (e-RSD)
 • prowadzenie rejestru postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia (e-RPS)
 • prowadzenie rejestru pomocy prawnych (e-RPP)
 • rejestrowanie spływu formularzy rejestracji procesowych wprowadzanych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) i weryfikowanie poprawności ich wypełniania
 • sprawdzanie zgodności wnioskowanego sposobu merytorycznego zakończenia postępowań z decyzjami zapadłymi w prokuraturze (postępowania karne) i sądzie (postępowania wyjaśniające w sprawach o czyny karalne nieletnich)
 • sporządzanie okresowych zestawień danych ewidencyjnych dotyczących prowadzonych postępowań przygotowawczych zgodnie z bieżącymi potrzebami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, staranność, dokładność
 • biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, ul.Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i nr ogłoszenia. List motywacyjny oraz CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Oferty niekompletne, niepodpisane, nieopatrzone datą lub niespełniające wymagań oraz złożone po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego referenta Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego", na której w lewym górnym rogu należy napisać imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Kandydaci/Kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie naboru mailowo (proszę podać adres mailowy).
Przewidywane wynagrodzenie na w/w stanowisku pracy wynosi: uposażenie zasadnicze z mnożnikiem 1,2279 co stanowi 2300,89 złotych brutto + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
KPP w Świdnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8582203 w godz. 7.30 – 15.30.

Starszy referent

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna