Starszy referent
Zgorzelec
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw organizacyjno - kadrowych
Sekcja do spraw organizacyjno - kadrowych

Warunki pracy

- praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godzinach 7:30 – 15:30;
- narzędzia i materiały pracy: komputer i sprzęt biurowy;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;
- praca pod presją czasu;
- praca wymaga kontaktów bezpośrednich, telefonicznych i e-mailowych;
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu (brak wind, podjazdów, niedostosowane toalety);
- stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw dotyczących pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie archiwum KP PSP w Zgorzelcu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – starszy referent do spraw organizacyjno-kadrowych w korpusie służby cywilnej” – osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu ul. Bolesława Chrobrego 1 59-900 Zgorzelec lub przesłać pocztą. Oferty otrzymane po terminie, nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30 ul. Bolesława Chrobrego 1 59-900 Zgorzelec Tel: 75 77 51 145.

Proponowane wynagrodzenie brutto: od 2258,00 zł do 2709,00 zł łącznie z wysługą lat pracy.

Starszy referent

Zgorzelec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna