Starszy referent
Sandomierz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw powołania do pełnienia służby zawodowej, kandydackiej oraz okresowej.
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- Praca administracyjno- biurowa;
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- Obsługa urządzeń biurowych;
- Wyjazdy służbowe;
- Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku;
- Budynek 2 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych (toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Znajomość procedur powołania do służby zawodowej, kandydackiej i okresowej;
 • Przygotowywanie dokumentacji ochotników związanej z powołaniem do służby zawodowej, kandydackiej i okresowej oraz jej przesyłanie do odpowiednich organów;
 • Prowadzenie bazy chętnych (podstawowe informacje o potencjalnych kandydatach) do służby zawodowej, kandydackiej i okresowej w formie elektronicznej i pisemnej;
 • Pełna wiedza co do potrzeb etatowych i sposobu uzupełnienia wakujących stanowisk w zakresie służby zawodowej, kandydackiej i okresowej w jednostkach wojskowych znajdujących się na administrowanym terenie;
 • Pełna wiedza o funkcjonujących w SZ RP wojskowych uczelniach, szkołach oficerskich, podoficerskich, ośrodkach szkolenie, zasadach rekrutacji i naboru do nich, przebiegu nauczania, uprawnieniach kandydatów w czasie trwania nauki;
 • Prowadzenie dokumentacji planistyczno-ewidencyjnej w zakresie naboru do służby zawodowej, kandydackiej i okresowej, wykonywanie analiz, sprawozdań i meldunków dotyczących naboru do ww. ochotniczych form służby wojskowej;
 • Wprowadzanie danych do systemu informatycznego SEW on-line dotyczących służby zawodowej, kandydackiej i okresowej;
 • Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja Indywidualnych Zbiorów Ewidencyjnych (IZE) w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Zasobami Mobilizacyjno-Uzupełnieniowymi SPIRALA-ZINT.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP(wraz z aktami wykonawczymi), kodeksu postępowania administracyjnego oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu informacji niejawnaych
 • kopia poświadczenia bezpiecześtwa do klauzuli POUFNE

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy. Proponowany termin zatrudnienia 28 października 2019 r. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. Proponowane wynagrodzenie – 2835,54 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę. Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty. Przyjmowane są tylko kopie dokumentów. Dokumenty w innych językach muszą być tłumaczone na język polski. W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie - liczy się data wpływu do urzędu.
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
Etap I - weryfikacja formalna złożonych dokumentów
Etap II - test z wiedzy z zakresu ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz praktyczne sprawdzenie umiejętności obsługi komputera
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru zostaną odesłane do nadawcy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 261-514-822.
Wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie podlegała sprawdzeniu podczas testu wiedzy:
- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018, poz. 2096 z poźn. zm.)
- ustawa o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018, poz. 1559 z późn. zm.)
- ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2019, poz. 1541)
- ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2019 r. poz 330 z późn. zm)
- rozporządzenie MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2014 r. poz. 1627 z późn. zm).


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Sandomierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna