Starszy legalizator
Wrocław
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy legalizator
Wydział Legalizacji

Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie i poza siedzibą Urzędu. Współpraca z klientem zewnętrznym. Praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.Przy wykonywaniu czynności kontrolno-pomiarowych możliwy jest wysiłek fizyczny. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności związanych z kontrolą metrologiczną przyrządów do pomiaru masy, długości i czasu,
 • Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z kontrolą przyrządów pomiarowych,
 • Prowadzenie prac administracyjno - biurowych wymaganych podczas wykonywania czynności kontrolnych i metrologicznych,
 • Sporządzanie sprawozdań,
 • Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne)
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
 • Umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Odpowiedzialnośc i samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • Umiejetność pracy w zespole,
 • Odporność na stres,
 • Dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów słuzbowych,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze metrologii,
 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne),
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność i kreatywność,
 • Znajomość systemów zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 oraz ISO 9001,
 • Systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu oraz na stronie internetowej BIP Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
  Referat Kadr
  ul. Młodych Techników 61/63
  53-647 Wrocław

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatów.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
Więcej informacji można uzyskać na stronie urzędu:
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/ lub telefonicznie: 71 3580220

Starszy legalizator

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna