Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Kraków
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej do spraw obsługi punktu przyjęcia próbek do badań laboratoryjnych
Zakład Higieny Weterynaryjnej - Punkt Przyjęcia Próbek

Warunki pracy

budynek nieprzystosowany do pracy osób niepełnosprawnych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, kontakt z materiałem zakaźnym i odczynnikami chemicznymi, praca w zespole, wysiłek fizyczny dyżury w dni wolne od pracy, zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena poprawności dokumentacji towarzyszącej próbce oraz ocena próbki
 • przyjmowanie próbek do badań, ich rejestracja i znakowanie w celu identyfikacji przeprowadzanych badań, obsługa systemu CELAB - LIMS
 • sporządzanie w specjalistycznym programie komputerowym umowy z klientem/zlecenia oraz przekazanie jej do właściwej pracowni
 • wykonanie czynności związanej z rozliczeniem należności za badanie
 • dystrybucja sprawozdań z badań, obsługa klienta wraz z udzielaniem informacji zgodnie ze wskazówkami kierownika pracowni
 • przygotowanie stanowiska pracy, materiałów pomocniczych w celu realizacji zadań
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z badaniami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie , średnie zawodowe - kierunek weterynaryjny lub pokrewny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na podobnym stanowisku, podstawy użytkowania systemu celab (certyfikat), prawo jazdy kat. b, obsługa pakietu microsoft office, obsługa urządzeń biurowych, j. angielski - poziom komunikatywny,
<br>umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa podstawowych urządzeń komputerowych
 • szkolenia zewnętrzne i certyfikaty z zakresu archiwizacji dokumentów w urzędzie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna