Starszy kontroler skarbowy
Łódź
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
w Łódzkim Urzędzie Celno-Skarbowym w Łodzi w Dziale Dochodzeniowo-Śledczym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

• praca w siedzibie pomocniczej Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego
• praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
• sporadycznie: praca w terenie w narażeniu na czynniki atmosferyczne, uczestnictwo
w przeszukaniach obiektów i pojazdów
• narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

• stanowisko pracy zlokalizowane w budynku siedmiopiętrowym
• stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym
• budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
w windy oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, w celu wykrycia i ujawnienia sprawców tych czynów
 • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed sądami wszystkich instancji, w celu popierania aktu oskarżenia wniesionego do sądu
 • analizowanie akt kontroli i wniosków o wszczęcie postępowania karnego skarbowego pod kątem penalizacji zachowań w Kodeksie karnym skarbowym lub ustawie o rachunkowości w celu wszczęcia bądź odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego
 • uczestniczenie w przeszukaniach lokali mieszkalnych, pomieszczeń i innych miejsc oraz środków przewozowych w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego
 • porządkowanie materiału aktowego, zakładanie i bieżące uzupełnianie akt głównych i podręcznych, przygotowywanie ich po zakończeniu postępowania do archiwizacji
 • bieżące uzupełnianie systemu informatycznego ESKS
 • opracowywanie sprawozdań, statystyk, ocen, meldunków, wykazów itp. z zakresu właściwości komórki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa np. praktyki, staże w kancelariach prawnych, instytucjach państwowych lub samorządowych, organach skarbowych, formacjach mundurowych
<br>
 • podstawowa znajomość materialnego i proceduralnego prawa karnego skarbowego i karnego
 • podstawowa znajomość materialnego i proceduralnego prawa podatkowego
 • obsługa komputera, w tym programów wspomagających (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i in.)
 • obsługa systemu informatycznego ESKS
 • grzeczność i uprzejmość
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • terminowość, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość przepisów prawa z dziedzin pokrewnych, w szczególności: postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, rachunkowości, zamówień publicznych
 • zaawansowane umiejętności w obsłudze arkuszy kalkulacyjnych
 • znajomość reguł kolizyjnych i umiejętność interpretacji prawa
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia - Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
WYMAGANE OŚWIADCZENIA, CV, LIST MOTYWACYJNY I KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA.

Oferty należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.
Nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Do przeprowadzenia naboru przyjęto następujące metody i techniki selekcji:
I etap: weryfikacja formalna ofert,
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie bądź mailowo o jego miejscu i terminie.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto zostało określone dla oferowanego stanowiska w kwocie 3 642,19 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Informacje o sposobie postępowania z ofertami pracy kandydatek/ kandydatów po zakończonym naborze:
Oferty odrzucone oraz oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w naborze podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończeniu naboru, natomiast aplikacje maksymalnie 5 najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych, ale niezatrudnionych w trakcie naboru są niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 25-47-377

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.lodzkie.kas.gov.pl/pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Starszy kontroler skarbowy

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna