Starszy inspektor weterynaryjny
Kutno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Brak windy
Praca przy komputerze
Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. " trzynastka"
Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Pakiet socjalny
Za wieloletnią pracę członek korpusu służby cywilnej otrzymuje nagrodę jubileuszową
Dofinansowanie do okularów korekcyjnych
Praca w godz. 7:30 do 15:30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • Kontrolowanie podmiotów nadzorowanych
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 t.j. z dnia 2016.07.21)
 • Opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobierania próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Weterynaryjnej, postępowanie administracyjnego i egzekucyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • Zdolność do analitycznego myślenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci/kandydatki spełniający wymogi formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: tel. (24) 337-17-00

Starszy inspektor weterynaryjny

Kutno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna