Starszy inspektor
Bydgoszcz
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki finansowej
Zespołu Wydatków Rzeczowych Wydziału Inwestycji i Remontów

Warunki pracy

praca biurowa, sporadyczne wyjazdy służbowe, praca wykonywana przy monitorze komputerowym w wymiarze przekraczającym połowę dobowego czasu pracy, występują bariery architektoniczne - brak wind oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie rocznych planów finansowych oraz harmonogramów w zakresie wydatków związanych z zużyciem mediów, z utrzymaniem czystości, z czynszami, gospodarką mieszkaniową, z robotami budowlanymi w zakresie inwestycji i remontów dla poszczególnych obiektów zajmowanych przez jednostki Policji
 • prowadzenie ewidencji kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych, eksploatacji i konserwacji, wydatków mieszkaniowych dla poszczególnych obiektów zajmowanych przez jednostki Policji oraz ewidencję sprzętu teleinformatycznego będącego na stanie wydziału
 • sprawdzanie i omawianie faktur za roboty budowlane, usługi i dostawy związane z administrowaniem nieruchomości pod względem formalno-rachunkowym, kompletowanie i terminowe przekazywanie ich we współpracy z pracownikami poszczególnych branż
 • sporządzanie okresowych sprawozdań inwestycyjno-remontowych, sprawozdań w zakresie uzyskanego i wydatkowanego dofinansowania inwestycji i remontów ze środków pozabudżetowych, sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych i sporządzanie zaangażowania wydatków oraz zapotrzebowania na środki finansowe
 • prowadzenie gospodarki darowiznami finansowymi i rzeczowymi w ramach działania wydziału, w tym rozdzielanie i przekazywanie dokumentacji dot. darowizn pracownikom wydziału
 • sprawdzanie i korygowanie wydatków wydziału z dokumentami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na postępowanie sprawdzające
 • znajomość obsługi komputera i analitycznego myślenia
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatki/kandydata, (kwestionariusz jest dostępny na stronie http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl zakładka PRACA W POLICJI / OGŁOSZENIA NA STANOWISKA PRACY W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Powstańców Wielkopolskich 7
  85 – 090 Bydgoszcz
  z dopiskiem: Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej ogłoszenie nr KPRM 43198

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Proszę przesyłać jedynie kompletne aplikacje, oraz zaznaczyć w liście motywacyjnym jakiego ogłoszenia dotyczy oferta (stanowisko, wydział, numer ogłoszenia), dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do ubiegania się o stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi około 2650 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna