Starszy inspektor
Katowice
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw współpracy z zagranicą
w Samodzielnym Wydziale Organizacyjnym

Warunki pracy

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu,
• wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
• praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
• podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną, w szczególności: przygotowywanie korespondencji Prezesa WUG z zagranicznymi organami nadzoru górniczego oraz instytucjami zajmującymi się problematyką górniczą, prowadzenie całości spraw związanych z obsługą wizyt delegacji zagranicznych, prowadzenie całości spraw związanych z obsługą podróży służbowych poza granicami kraju, przygotowywanie dokumentacji związanej z planowaniem i realizacją budżetu WUG w części dotyczącej współpracy z zagranicą, monitorowanie harmonogramów i zakresów tematycznych prac grup roboczych Rady Unii Europejskiej i komitetów Komisji Europejskiej w ramach procesu decyzyjnego Unii Europejskiej,
 • Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem przez WUG środków pochodzących z Unii Europejskiej
 • Przygotowywanie informacji i zamieszczanie ich w anglojęzycznej wersji serwisu internetowego WUG, jak również informacji dotyczących projektów międzynarodowych prowadzonych przez WUG
 • Przygotowywanie informacji dotyczących górnictwa na świecie celem ich publikacji w czasopiśmie WUG

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza o funkcjonowaniu administracji publicznej
 • Ogólna znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza z zakresu zasad wyliczania kosztów delegacji zagranicznych
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, umiejętność obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność współpracy
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (powyżej) w zakresie organizacji wizyt delegacji zagranicznych i/lub zagranicznych podróży służbowych lub planowania działalności lub zarządzania ryzykiem
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • Przeszkolenie z zakresu: technik wykonywania tłumaczeń pisemnych, technik wykonywania tłumaczeń ustnych, zasad protokołu dyplomatycznego, organizacji zagranicznych podróży służbowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, tj. dokument wymieniony w pkt. 1 ppkt. 1 i 2, pkt. 2-6, 8 (pod warunkiem oceny na certyfikacie powyżej 8) i 10-11 zał. 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (w przypadku posiadania certyfikatu wymienionego w pkt. 11 do ww. zał. - certyfikat musi potwierdzać znajomość jęz. angielskiego co najmniej na poziomie C1)
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka niemieckiego tj. każdy dokument wymieniony w zał. 2 do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu: technik wykonywania tłumaczeń pisemnych, technik wykonywania tłumaczeń ustnych, zasad protokołu dyplomatycznego, organizacji zagranicznych podróży służbowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-19-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna