Starszy inspektor
Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administrowania i obsługi sieci teleinformatycznej
Zespół Teleinformatyki

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, możliwe dyżury. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – siedząca i stojąca. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych. Na stanowisku może występować zagrożenie naciskami grup przestępczych. Stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku Komendy. Pomieszczenie stanowiska pracy niedostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.W budynku występują bariery architektoniczne, brak wind. Współpraca z innymi wydziałami, zespołami lub jednostkami podległymi KPP w Cieszynie mieszczącymi się w budynkach niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zawiązane z pracą przy monitorze komputera w postaci fal elektromagnetycznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządzanie dostępem do systemów teleinformatycznych poprzez nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, zakładanie kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń, administrowanie mobilnymi terminalami
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów, dokonywanie oceny stanu technicznego oraz konserwowanie i dokonywanie niezbędnych napraw sprzętu informatycznego
 • Udzielanie technicznego wsparcia użytkownikom systemów teleinformatycznych
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego
 • Samodzielne planowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń pracowników KPP w Cieszynie z zakresu wdrażanych systemów i rozwiązań teleinformatycznych w celu usprawnienia działania systemów i ich maksymalnego wykorzystania
 • Wykonywanie zadań administratora lokalnego SNP, do systemów niejawnych AKU KCIK,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy przeprowadzenie krótkiego (do pół roku) szkolenia stanowiskowego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • znajomość obsługi urzadzeń biurowych
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe teleinformatyczne
 • prawo jazdy kat. B
 • ukończone specjalistyczne kursy informatyczne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami (kserokopie świadectw kwalifikacyjnych, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach)
 • w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
  ul. Wojska Polskiego 2
  43-400 Cieszyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2.372,21zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty należy składać / przesyłać z dopiskiem na kopercie: Konkurs na stanowisko starszego inspektora. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego inspektora w Zespole Teleinformatyki jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Starszy inspektor

Cieszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna