Starszy inspektor
Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczeń finansowych
w Wydziale Transportu

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca administracyjno-biurowa. Praca samodzielna wykonywana w pozycji siedzącej.
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy.
Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach. Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak uciążliwych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich rachunków, faktur i not, które dotyczą wydatków w grupie transport.
 • Prowadzenie ewidencji wydatków oraz dokumentacji finansowej Wydziału Transportu.
 • Uzgadnianie z Wydziałem Finansów KWP w Kielcach stanu środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych oraz informowanie Naczelnika Wydziału o stopniu wykorzystania środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowo- rzeczowego.
 • Przygotowywanie projektów i uczestniczenie w konstruowaniu planu finansowego w grupie transport oraz przygotowywanie i prowadzenie dokumentów z nim związanych.
 • Opracowywanie wniosków dotyczących przesunięcia środków finansowych na poszczególnych pozycjach budżetowych.
 • Opracowywanie i wystawianie faktur, not za wykonane usługi i odsprzedawane przez Wydział Transportu materiały.
 • Prowadzenie ewidencji kosztów i rozliczanie umów na holowanie i parkowanie pojazdów do celów procesowych w województwie świętokrzyskim.
 • Nadzorowanie i rozliczanie realizacji wszystkich umów na zakup części zamiennych, materiałów i usług.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeniowo-ewidencyjnym
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • właściwa interpretacja przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • List motywacyjny – własnoręcznie podpisany
 • CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy),
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii np.: świadectwa pracy, zakresy czynności, zaświadczenia.

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna