Starszy inspektor
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kasjer oraz stanowisko do spraw weryfikacji i księgowej rejestracji dokumentów finansowych środków pozabudżetowych oraz księgowej ewidencji majątkowej i materiałowej Urzędu
w Oddziale Rozliczeń Dochodów i Środków Pozabudżetowych Urzędu w Wydziale Administracji i Logistyki

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją
W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rozliczeń w systemie finansowo-księgowym z tytułu gospodarki magazynowej, w tym: sporządzanie dokumentów przyjęcia i wydania zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego materiałów oraz dekretowanie na właściwe konta analityczne, rozliczanie przyjętych zakupów, w tym wycenianie materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz pozostałych przedmiotów związanych z obsługą gospodarczą Urzędu na podstawie faktur oraz ustalonego indeksu towaru, weryfikowanie danych wynikających z dokumentów zakupowych wystawionych przez kontrahentów z danymi wynikającymi z dokumentów potwierdzających przyjęcie dostaw, rozliczanie magazynu z materiałów przeznaczonych do użytkowania w Urzędzie w uszczegółowieniu na źródła finansowania materiałów, również w układzie klasyfikacji budżetowej oraz działań budżetu zadaniowego, rozliczanie inwentaryzacji magazynu oraz sporządzanie dokumentów rozliczeniowych będących jej wynikiem
 • Prowadzenie księgowej ewidencję majątku oraz zadań inwestycyjnych Urzędu, w tym: weryfikowanie i analiza środków trwałych w budowie, księgowanie dokumentów obrotu majątkiem rzeczowym w zakresie jego przyjęcia, przekazania, likwidacji i przemieszczenia, ewidencjonowanie umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg ich klasyfikacji, prowadzenie księgowej ewidencji obcych składników majątkowych udostępnionych przez podmioty zewnętrzne
 • Realizowanie obsługi kasowej Urzędu poprzez: przyjmowanie wpłat gotówkowych, przyjmowanie wpłat bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych, identyfikowanie wpłat z odpowiednimi sprawami prowadzonymi w Urzędzie, rejestrowanie przyjętych wpłat i wypłat w systemie finansowo-księgowym, odprowadzanie przyjętej gotówki na właściwe rachunki bankowe Urzędu, dokonywanie wypłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, wcześniej identyfikując osoby otrzymujące gotówkę, kontrolowanie stanu gotówki i weryfikowanie jej z dokumentacją kasową, podejmowanie środków pieniężnych z rachunków bankowych Urzędu celem realizacji poleceń zapłaty, rozliczanie w systemie finansowo-księgowym przyjętych wpłat i zrealizowanych wypłat, podejmowanie dewiz z banku celem wypłaty środków pieniężnych pracownikom udającym się na delegację zagraniczną oraz rozliczanie zwrotu dewiz
 • Prowadzenie spraw finansowo-księgowych sum depozytowych, w tym: ewidencjonowanie operacji na rachunku bankowym i operacji kasowych w systemie finansowo – księgowym i dekretowanie dokumentów na właściwe konta analityczne oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji; analizowanie przepływów finansowych oraz rejestrowanie w bankowym systemie elektronicznym wpłat i wypłat środków finansowych; naliczanie odsetek od przechowywanych obcych środków pieniężnych i weryfikuje ich wysokość zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartej umowy rachunku bankowego jednostki z bankiem; dokonywanie zwrotów wadiów, kaucji i zabezpieczeń wraz z prawidłowo naliczonymi odsetkami
 • Przyjmowanie, przechowywanie depozytów niepieniężnych (gwarancji, zabezpieczeń, poręczeń z tytułu realizowanych umów, weksli, celem zapewnienia właściwego ich przechowywania i bezpieczeństwa. Weryfikowanie i zwrot we wskazanym przez wydziały merytoryczne terminie, upoważnionym pracownikom zdeponowanych w kasie wartości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z realizacją zadań finansowo - księgowych- potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisach wykonawczych oraz ustawy o rachunkowości (w tym rachunkowości budżetowej)
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki finansowej państwowych jednostek budżetowych
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych oraz wiedza z zakresu administracji publicznej oraz znajomość KPA
 • umiejętność korzystania ze specjalistycznych systemów finansowo-księgowych oraz bankowych
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • odpowiedzialność, rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność definiowania i rozwiązywania problemów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Starszy inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna