Starszy inspektor
Kartuzy
Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Łączności i Informatyki
Zespołu Wspomagającego

Warunki pracy

oświetlenie sztuczne i naturalne,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie zabiegów konserwacyjnych, nieskomplikowanych napraw, okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki;
 • odpowiedzialność za organizację łączności i informatyki oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności i informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach oraz podległych jej komórek organizacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów łączności będących na wyposażeniu KPP Kartuzy i podległych jednostek;
 • współdziałanie z Wydziałem Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;
 • organizowanie łączności w działaniach operacyjnych i innych operacjach o większym zasięgu, przygotowanie dokumentów łączności do tych działań;
 • szkolenie i instruowanie funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach w zakresie technicznej obsługi środków łączności i informatyki;
 • bieżąca i doraźna kontrola poprawności wykorzystania i obsługi przydzielonych środków łączności;
 • analiza i usuwanie awarii lokalnych systemów informatycznych, administrowanie lokalnymi systemami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o Służbie Cywilnej
 • dokładność
 • samodzielność
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność
 • prawo jazdy kat.B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dowodu osobistego
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach
  Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Sambora 41
  83-300 Kartuzy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowane wynagrodzenie 2723,81 brutto plus prawo dodatku z tytułu wysługi lat.
Zatrudnienie na pełny etat.
Zatrudnienie na zastępstwo (przewidywany okres zatrudnienia - około 6 miesięcy).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)!
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, numer telefonu.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!
Zatrudnienie nowego pracownika w KPP Kartuzy może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem wydanym przez inny uprawniony urząd.
Do składnia dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (058) 685 21 09.

Starszy inspektor

Kartuzy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna