Starszy inspektor
Dzierżoniów
Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Jednoosobowe Stanowisko ds bhp

Warunki pracy

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym, ma charakter pracy głównie umysłowej, odbywa się przede wszystkim w pozycji siedzącej. Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.30 - 11.30. Stanowisko wyposażone jest w monitor ekranowy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wymaga wyjazdów służbowych. Praca wymaga przemieszczania się po piętrach budynku przy użyciu schodów. Miejsce pracy znajduje się na I kondygnacji Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 57, budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli warunków pracy i służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz poprawę warunków pracy i służby
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Komendy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
 • Udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych prac, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby
 • Prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji (E-Komenda)
 • Archiwizowanie dokumentów wytworzonych i przekazywanie ich do archiwum oraz brakowanie akt dokumentacji niearchiwalnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • Znajomość przepisów prawa pracy i bhp
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Obsługa komputera w zakresie znajomości pakietu MS Office
 • Komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • posiadanie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla służby bhp
 • prawo jazdy kat. B
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko starszego inspektora ds bhp. Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla służby bhp
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i nr ogłoszenia. List motywacyjny oraz CV muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą. Oświadczenia muszą zawierać wskazaną w ogłoszeniu treść, muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą. Oferty niekompletne, niepodpisane, nieopatrzone datą lub niespełniające wymagań oraz złożone po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty powinny być złożone w kopercie, z dopiskiem "Nabór na stanowisko starszego inspektora ds bhp", na której w lewym górnym rogu należy napisać imię i nazwisko kandydata/kandydatki. Kandydaci/Kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie naboru mailowo (proszę podać adres mailowy).
Przewidywane wynagrodzenie na w/w stanowisku pracy wynosi 1379,24 zł brutto /mnożnik kwoty bazowej 0,7195/ + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
KPP w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 832 22 30 w godz. 7.30 – 15.30.

Starszy inspektor

Dzierżoniów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna