Starszy inspektor
Wrocław
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- narzędzia i materiały pracy - komputer
- praca w godz. 7.00 - 15.00,
- praca w siedzibie firmy,
- bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa programu PŁATNIK, w tym wysyłanie dokumentow ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Obsługa programu finansowo - księgowego w modułach Progman Finanse Premium, Progman Płace, Progman Rozrachunki, w tym księgowanie operacji finansowych, uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych, a następnie na pdstawie wydruków za okres sprawozdawczy, sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków oraz finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Prowadzenie płatności Inspektoratu w systemie bankowości elektronicznej;
 • Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zobowiązań podatkowych;
 • Bieżąca dekretacja rachunków, faktur VAT wpływających do zespołu po uzyskaniu opisów merytorycznych w zakresie rozdziału 01022 i 01033 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego finansowo - księgowy
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego (Office)
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa systemu PŁATNIK
 • obsługa ssystemu Bankowości Elektronicznej
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • samodzielność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • terminowość
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje: nr tel. 71 367 70 16, wew. 133.

Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna