Starszy inspektor
Świdnica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansowo-księgowych
Zespół do spraw finansowo-księgowych

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
Krajowe wyjazdy służbowe (narady, szkolenia, konferencje);
Narzędzia pracy- komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka;
Występują bariery architektoniczne: budynek piętrowy bez windy, brak podjazdu do budynku, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w celu prawidłowego naliczania dodatków służbowych, urlopów, czasu pracy, absencji pracowników, przygotowania dokumentacji emerytalno – rentowych
 • Przygotowuje i prowadzi dokumentację ubezpieczeniową i podatkową, w celu prawidłowego rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
 • Prowadzi dokumentację dot. postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu umożliwienia zakupu potrzebnych towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 • Prowadzi na bieżąco sprawozdawczości GUS w celu aktualnej informacji o zatrudnieniu i płacach.
 • Opracowuje projekty planów oraz zasady działalności socjalnej na podstawie wydatków w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków z funduszu świadczeń socjalnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Świdnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna