Starszy inspektor
Opoczno
Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Obsługi Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie w Zespole Prezydialnym i Ochrony Informacji Niejawnych.
Zespół Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, w pomieszczeniu wyposażonym w komputer, ksero, telefon;
- możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety,
- wyjazdy służbowe,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ORGANIZOWANIE I KOORDYNOWANIE PRACY KANCELARII TAJNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE NALEŻYTEJ OCHRONY DOKUMENTOM NIEJAWNYM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W KANCELARII TAJNEJ;
 • PRZYJMOWANIE, EWIDENCJONOWANIE, PRZECHOWYWANIE I WYDAWANIE DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH;
 • ROZLICZANIE POLICJANTÓW I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA STOSUNKU SŁUŻBOWEGO LUB PRACY;
 • PRZEPROWADZANIE KONTROLI Z ZAKRESU STANU DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KANCELARII TAJNEJ LUB POZA NIĄ;
 • PROWADZENIE CAŁKOWITEJ OBSŁUGI "POCZTY SPECJALNEJ" KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOCZNIE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość pakietu biurowego MS Office
 • wiedza z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, przepisów o ochronie dnaych osobowych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość treści rozporządzeń: w sprawie "sposobu, oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności"; w sprawie "organizowania i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz spoosbu i trybu przetwarzania informacji niejawnych"; w sprawie "nadawania, przyjmowania , przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne"
 • znajomość treści rozporządzenia w sprawie "szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca na podobnym stanowisku z dokumentami niejawnymi
 • wykształcenie: wyższe
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Opocznie
  Aleja Dąbrówki 1
  26-300 Opoczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
* Dokumenty można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą z wyraźnym zaznaczeniem na kopercie - "oferta pracy na stanowisko starszego inspektora Kancelaria Tajna";
*Oferty nadane po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego;
*W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu;
*Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem;
*Oferty nie spełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone;
*Składane oświadczenia, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane:
*Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.opoczno.policja.gov.pl w zakładce kadrowe;
*Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 44 754-61-17

Starszy inspektor

Opoczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna