Starszy inspektor
Kielce
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami
w Zespole Nieruchomości Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno-biurowa, praca samodzielna wykonywana w pozycji siedzącej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne, budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak uciążliwych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie i przedstawianie propozycji warunków umowy na dostawę mediów do wszystkich nieruchomości użytkowanych dla potrzeb policji na terenie garnizonu świętokrzyskiego,
 • przygotowanie i realizacja procedur przetargowych w zakresie dostawy mediów do obiektów użytkowanych dla potrzeb Policji (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości),
 • wystawianie faktur VAT dla podmiotów zewnętrznych, zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawieranych na pomieszczenia czasowo niewykorzystywane dla potrzeb Policji,
 • analizowanie kosztów utrzymania obiektów wykorzystywanych dla potrzeb Policji na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz kosztów wynikających z faktur za media,
 • analizowanie faktur wystawianych przez dostawców mediów, pod względem ich zgodności z zawartymi umowami,
 • prowadzenie rejestru zakupów VAT w związku z wystawianymi fakturami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami lub rozliczeń finansowo-księgowych
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie umów cywilno-prawnych
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
 • znajomość pakietu MS OFFICE
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta na stanowisko starszego inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uprzejmie informujemy, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów, własnoręcznie podpisanych i opatrzonych datą oświadczeń, własnoręcznie podpisanego listu motywacyjnego. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/zatrudnienie-w-policji/5795,Zatrudnienie-w-Policji.html

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego/stażu pracy, poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, ocen okresowych, opinii czy referencji.

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna