Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Starszy inspektor

ikona Dodano: 05.05.2022
Starszy inspektor
Słupsk
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Finansowo-Kadrowych
w Rejonie w Słupsku, w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy komputerze.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, 
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługuje sekretariat Rejonu, urządzenia biurowe, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługę techniczną poczty (nadawanie i odbiór korespondencji),
 • Prowadzi ewidencję wydatków wg rozdziału i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym. Przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według kwalifikacji budżetowej oraz kontroluje realizację planów,
 • Prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych tj. listy obecności, ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów wypoczynkowych i delegacji, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz bieżącą kontrolę i rozliczenie czasu pracy pracowników Rejonu,
 • Prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych w celu właściwego obiegu dokumentów oraz bieżącą kontrolę formalno-rachunkową dokumentów księgowych i kontrolę terminów płatności tych dokumentów,
 • Obsługuje archiwum zakładowe Rejonu, przygotowuje dokumenty i zaświadczenia dla byłych pracowników Rejonu,
 • Prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem administrowanego przez Rejon,
 • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub zarządzanie,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o służbie cywilnej, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna znajomość systemu SAP,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk
  lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Starszy inspektor
ikonaSłupsk
Służba Cywilna