Starszy inspektor
Strzelce Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Zespół ds. Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca biurowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,obsługa komputera, bariery architektoniczne - brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych komendy i jednostce organizacyjnej Policji nadzorowanej przez Komendanta Powiatowego Policji;
 • - prowadzenie spraw związanych z postępowaniami powypadkowymi policjantów i pracowników Policji;
 • - ocena ryzyka zawodowego policjantów i pracowników Policji;
 • - prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp i organizacja szkoleń okresowych.
 • - prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie uprawnienia inspektora BHP
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • obsługa komputera
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- nienormowany czas pracy - od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 - 15,30
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - e-mail, telefon, adres
- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
do dnia 30 października 2019 roku.
- oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 7630870 lub 95 7630871

Starszy inspektor

Strzelce Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna