Starszy inspektor
Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, praca przy oświetleniu sztucznym, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokomentacji dotyczącej kart pracy pojazdów, książek dyspozytora, książek kontroli sprzętu transportowego, dowodów technicznych pojazdów oraz wyjazdów poza powiat/województwo
 • prowadzenie ewidencji i wydawanie skierowań na badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • naliczanie równoważnika za posiłki profilaktyczne dla funkcjonariuszy
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem napojów regenerujących
 • prowadzenie dokumentacji dot. gospodarki paliwami do celów grzewczych w KPP w Zgierzu i podległych jednostek
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i wniosków o dopłaty do wypoczynku
 • rejestracja w systemie elektronicznym mandatów karnych gotówkowych i kredytowanych oraz przyjmowanie wpłat madatów karnych - gotówkowych wraz z terminowym przekazywaniem ich do banku
 • prowadzenie dzienników korespondencyjnych i przygotowanie dokumentacji prowadzonej w ZERiZ w celu przekazania jej do archiwizacji
 • opracowywanie zamówień dotyczących kompleksowego zaopatrzenia jednostki w sprzęty i materiały
 • prowadzenie postępowań szkodowych w zakresie szkód komunikacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań dot. windykacji należności mających charakter cywilnoprawny lub publicznoprawny przypadających KPP w Zgierzu i pozostałych sprawozdań dotyczących postępowań szkodowych
 • w zastępstwie wykonywania prac realizowanych na stanowiskach inspektorów i starszych inspektorów ZERiZ KPP w Zgierzu
 • wykonywanie zadań merytorycznych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku oraz zadań o charakterze doraźnym, zapełniających prawidłowe funkcjonowanie komórki organizacyjnej - ZERiZ KPP w Zgierzu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • znajomość pakietów biurowych Office
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • komunikatywność
 • umiejętność podejmowania decyzji, organizacja pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • odporność na stres
 • znajomość obiegu dokumentów
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • prawo jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58 / 60
  95 - 100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy
- oferty, które nie spełniały wymagań formalnych lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni)
- oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2250,00 zł brutto
- oświadczenie i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie

Starszy inspektor

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna