Starszy informatyk
Wschowa
Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

Warunki pracy

- STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE W POKOJU NA II PIĘTRZE (BRAK WINDY),
- PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA: ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, ZNISZCZARKA,
- WIĘKSZOŚĆ CZYNNOŚCI JEST WYKONYWANA W POZYCJI SIEDZĄCEJ,
- OBSŁUGA KOMPUTERA POWYŻEJ 4 GODZIN NA DOBĘ

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP oraz udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, terminale mobilne, drukarki, radiostacje)
 • utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej,
 • codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoingu CCTV,
 • nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów telefonicznych),
 • nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzet łączności i informatyki,
 • administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace graficzne, kopie zapasowe bazy danych
 • czuwanie nad właściwym wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowania,
 • przygotowanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW,
 • administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami, pomoc użytkownikom w obsłudze),
 • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Archiwum zakładowego w KWP Gorzów Wlkp. i Składnicy Akt KPP Wschowa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • znajomość języka obcego- język angielski- poziom sredni
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • umiejetność dzielenia sie posiadanymi informacjami i wiedzą ze współpracownikami,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie świadectw pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
LIST MOTYWACYJNY, CV/ŻYCIORYS ORAZ OŚWIADCZENIA muszą być podpisane własnoręcznie.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub drogą e-mail.
Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Ofert, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Na kopercie należy dopisać: OFERTA NA STANOWISKO STARSZEGO INFORMATYKA - JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KPP WSCHOWA

Starszy informatyk

Wschowa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna