Starszy informatyk
Grudziądz
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk do spraw informatyki i administrowania systemami informatycznymi
w Komendzie

Warunki pracy

materiał i narzędzia pracy: komputer;
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów:
wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie systemami informatycznymi i sieciami teleinformatycznymi
 • planowanie organizacji i sprawowanie nadzoru służbowego nad utrzymaniem w stałej gotowości systemu łączności i informatyki
 • zabezpieczenie pod względem teleinformatycznym szkoleń
 • współudział w prowadzeniu gospodarki materiałowej sprzętu łączności i informatyki
 • administracja stroną internetową WKU

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w Administracji Publicznej lub Terenowych Organach Administracji Wojskowej
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE
 • wiedza z zakresu budowy i administracji sieci komputerowych, SERVER 2008 oraz relacyjnych baz danych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grudziądzu
  ul.Legionów 48A
  86-300 Grudziądz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Aplikacje nie zawierające wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz otrzymane po terminie(decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.Po dokonaniu analizy złożonych aplikacji osoby spełniające wymogi formalne, zostaną poinformowane telefonicznie o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Brak informacji telefonicznej jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydata/kandydatki.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 482 075

Starszy informatyk

Grudziądz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna