Starszy ekspert skarbowy
Katowice
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy ekspert skarbowy
w Dziale Strategiczne Centrum Analiz (ICZ)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa, wymagająca wyjazdów służbowych krajowych oraz zagranicznych,
- częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
- permanentne kontakty z pracownikami Izby Administracji Skarbowej (klientem wewnętrznym)
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na dziesiątym piętrze,
- w budynku Urzędu znajdują się 3 windy, natomiast brak podjazdów oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- budynek i stanowisko pracy nie jest przystosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych oraz nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- oświetlenie na stanowisku pracy: sztuczne i naturalne

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analiz strategicznych w celu identyfikacji i oceny ryzyk w tym określenie metod niezbędnych do ograniczenia ryzyka do poziomu akceptowalnego do poziomu jego właściciela
 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej ryzyka strategicznego
 • Ocenianie jakości i zgodności z obowiązującą metodyką analiz ryzyka prowadzonych dla potrzeb kontroli
 • Pozyskiwanie informacji z baz danych
 • Podstawowe administrowanie bazami danych w środowisku linux i mssql
 • Automatyzacja procesów pozyskiwania danych, tworzenia raportów
 • Tworzenie analiz dotyczących różnych obszarów działalności administracji fiskalnej
 • Tworzenie raportów na potrzeby sprawozdawczości UE
 • Reprezentowanie administracji fiskalnej na spotkaniach grup roboczych w Komisji Europejskiej
 • Nadzór i ocena realizacji procesu monitorowania profili strategicznych
 • Zarządzanie systemem wymiany informacji o nieprawidłowościach
 • Uczestniczenie w projektowaniu i tworzeniu nowych systemów informatycznych w zakresie funkcjonalności wykorzystywanych do prowadzenia analizy ryzyka
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki
 • Bieżące prowadzenie analiz na potrzeby obsługi metody punktowej i tworzenia algorytmów na potrzeby elektronicznego systemu oceny informacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2
 • Dobra znajomość języka SQL
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych w szczególności MSSQL oraz Postgres (zarządzanie bazami danych w podstawowym zakresie będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomość ekonometrii, wnioskowania statystycznego, statystyki opisowej
 • Dobra znajomość środowiska Excel: łączenie i przyporządkowywanie danych, sumowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje matematyczne i statystyczne
 • Dobra znajomość środowiska R lub Python. W szczególności w zakresie R- praca z obiektami data.frame, listy, macierze w tym agregacja, łączenie danych, modele regresji, predykcja; w zakresie Python- podstawowa znajomość pakietów do analizy danych, agregacji, łączenia danych, tworzenia modeli regresji, predykcji (np. pandas, statsmodels)
 • Umiejętność interpretacji wyników analiz.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ekonometrii, fizyki, informatyki, matematyki, statystyki, metod ilościowych lub pokrewne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice
  z dopiskiem „nabór – starszy ekspert skarbowy – Dział Strategiczne Centrum Analiz (ICZ)”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W celu spełnienia wymogów formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń z pozycji „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Wzory oświadczeń.
List motywacyjny musi zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Oferty złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: weryfikacji ofert kandydatek/kandydatów pod względem spełnienia wymagań formalnych, sprawdzianu praktycznego (składającego się z części pisemnej, zadań z zakresu znajomości języków programowania R lub Python i znajomości języka angielskiego) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Część pisemna sprawdzianu praktycznego obejmuje zadania z zakresu ekonometrii, wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej.

LISTA KANDYDATEK/KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE WRAZ Z INFORMACJĄ
O TERMINIE, MIEJSCU I GODZINIE PROWADZONEGO NABORU BĘDZIE OGŁOSZONA W BIULETYNIE IZBY (POD OGŁOSZENIEM) ORAZ WYWIESZONA W MIEJSCU OGÓLNIE DOSTĘPNYM W SIEDZIBIE IZBY (TABLICA INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWA).

Osoby spełniające wymogi formalne proszone są o zabranie kalkulatora na postępowanie rekrutacyjne.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.392,91 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 207-61-65.

Starszy ekspert skarbowy

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna